Zatvoriť
Zatvoriť
Zatvoriť
Pokračovať v nákupeDo pokladne

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Alpha shop s.r.o. pre portál www.jozko.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť Alpha shop s.r.o. (ďalej len „Alpha shop“), so sídlom Pribinove sady 30/9, 01851 Nová Dubnica, pre svoj internetový obchodný portál www.jozko.sk.

Článok č. I Vymedzenie základných pojmov

Spoločnosť Alpha shop s.r.o.,Pribinove Sady 30/9, Nová Dubnica , IČO :51300923 orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59 911 01 Trenčín prevádzkovateľ portálu www.jozko.sk vymedzuje pre potreby týchto VOP základné pojmy. Pokiaľ nie je v článku uvedené inak, majú tieto pojmy význam uvedený nasledovne:

 • Prevádzkovateľ je spoločnosť Alpha shop, ktorá prevádzkuje svoj internetový obchodný portál (ďalej len „IOP“) www.jozko.sk.
 • Poskytovateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má s Prevádzkovateľom uzatvorený zmluvný vzťah a na základe neho poskytne pre IOP svoje výrobky, tovar alebo služby so zmluvne dohodnutou percentuálnou zľavou.
 • Zákazník je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom IOP nakupuje výrobky, tovar alebo služby za zverejnené Ceny na stránke www.jozko.sk zmluvne poskytnuté Poskytovateľom.
 • Návštevník je akákoľvek fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá za účelom získania informácii prehliada IOP Prevádzkovateľa a používa jednotlivé nástroje IOP.
 • Kupón je dokument vystavený Prevádzkovateľom, na základe ktorého si môže Zákazník uplatniť percentuálnu zľavu u Poskytovateľa v konečnom zúčtovaní z ceny špecifikovanej na dokumente a na IOP.
 • Cena je aktuálna suma za zľavnený výrobok, tovar alebo službu poskytnutú Poskytovateľom pre IOP.
 • Aktivácia je moment, v ktorom počet Zákazníkov dosiahne zmluvne stanovený minimálny číselný údaj medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom, po dosiahnutí ktorého je zľava otvorená.
 • Ponuka je materiál doručený Poskytovateľom a graficky spracovaný a zverejnený Prevádzkovateľom na jeho IOP, na základe ktorého má Zákazník právo zakúpiť Kupón v stanovenej Cene.
 • Konto je Prevádzkovateľom vytvorený jedinečný priestor Zákazníkovi po jeho registrácii na IOP, kde má Zákazník možnosť pristupovať po zadaní registrovaného mena a hesla. V Konte má Zákazník prehľad predovšetkým o stave svojich objednávok a výške Kreditu.

Článok č. II. Úvodné ustanovenia

Tento dokument upravuje podmienky používania internetového obchodného portálu www.jozko.sk spoločnosti Alpha shop, ktorý je verejne dostupnou stránkou za účelom sprostredkovania zľavnených Kupónov konečnému spotrebiteľovi – Zákazníkovi, na základe vopred zmluvne dohodnutých podmienok medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom.

Tieto VOP sú zverejnené a voľne dostupné na internetovej stránke www.jozko.sk spoločnosti Alpha shop.

VOP sú záväzne tak pre spoločnosť Alpha shop ako aj pre Poskytovateľa, Zákazníka a akéhokoľvek Návštevníka IOP.

Článok č. III. Vymedzenie vzťahu medzi Prevádzkovateľom, Poskytovateľom a Zákazníkom

 • Prevádzkovateľ je majiteľom IOP www.jozko.sk a za zmluvne dohodnutých podmienok s Poskytovateľom sprostredkuje predaj Kupónu za zvýhodnenú Cenu Zákazníkovi za podmienok, ktoré upravuje aktuálna Ponuka.
 • Zákazník poskytuje Prevádzkovateľovi IOP svoje osobné údaje za podmienok určených v Článku č. XII. za účelom vytvorenia osobného účtu Zákazníka a možnosti vystavenia Kupónu.
 • Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľovi menný zoznam Zákazníkov, spoločne s ďalšími identifikačnými údajmi o Zákazníkovi, z dôvodu predchádzania falšovania Kupónov tretími osobami a za účelom plnenia Ponuky.
 • Prevádzkovateľ je povinný vyššie spomenutí zoznam Zákazníkov doručiť Poskytovateľovi najneskôr jeden pracovný deň pred začatím platnosti Kupónu.

Článok č. IV. Objednávka kupónu

 • Zákazník má na IOP možnosť objednať Kupón, špecifikovaný a zverejnený po zmluvnej dohode medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom. Poskytovateľ dodá Prevádzkovateľovi výrobok, tovar alebo službu za vopred dohodnutých podmienok, ktoré má Zákazník možnosť zhliadnuť a objednať na IPO Prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ zverejňuje Ponuku na svojom IOP v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch, spoločne s presnou špecifikáciou Ponuky.
 • Dohodou medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom vzniká záväzný vzťah o poskytnutí produktov Poskytovateľa s časovým ohraničením Ponuky a jednotlivými limitmi. Limitom sa myslí predovšetkým časové ohraničenie platnosti Kupónu a počet kupónov, ktoré dáva Poskytovateľ k dispozícii.
 • Vo všeobecnosti platí skutočnosť, že jeden Zákazník si smie objednať ľubovoľný počet Kupónov, ak nie je v Ponuke vyslovene určené inak.
 • Kupóny nie je možné kombinovať a pri aktuálnom plnení konkrétnej Ponuky, má Poskytovateľ právo odmietnuť viac ako jeden Kupón, ak nie je v Ponuke vyslovene určené inak, alebo sa vopred Zákazník a Poskytovateľ nedohodnú inak.
 • Zákazník si Kupón objednáva výlučne prostredníctvom IOP Prevádzkovateľa. Všetky Ponuky sú zverejnené na IOP www.jozko.sk, ktorého správcom je Prevádzkovateľ. Zákazník vyplní všetky potrebné informácie, ktoré od neho požaduje jednak Prevádzkovateľ IOP ako aj Poskytovateľ Ponuky.
 • Objednávka Kupónu je pre Zákazníka záväzná, s čím súhlasí na základe týchto VOP. Momentom objednania Kupónu je Zákazník povinný uhradiť určenú sumu za Kupón spôsobom a v termínoch uvedených v Článku č. V. Pre Poskytovateľa je záväzné plnenie objednaného produktu Zákazníkom, s čím súhlasí na základe zmluvnej dohody medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom.
 • Zákazník má možnosť objednať Kupón aj pre tretiu osobu, túto skutočnosť však má povinnosť uviesť v objednávkovom formulári IOP Poskytovateľa. V prípade neuvedenia spomínanej skutočnosti, Prevádzkovateľ IOP nezodpovedá za ujmu, ktorá bola Zákazníkovi jeho vlastným konaním spôsobená.
 • Objednávka Kupónu je ukončená a platná po pripísaní určenej sumy na účet Prevádzkovateľa, Cena za produkt Poskytovateľa a jednotlivé možnosti úhrady sú popísané nižšie v Článku č. V.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne ujmy, ktoré vzniknú Zákazníkovi na základe zle uvedených údajov zo strany Zákazníka.

Článok č. V. Cena a spôsob platby

 • Zákazník má právo objednať Kupón zverejnený na IOP Prevádzkovateľa za zverejnených podmienok v konkrétnej Ponuke Poskytovateľa. Cena je stanovená na základe zmluvnej dohody medzi Poskytovateľom a Prevádzkarom. Zákazník je povinný uvedenú cenu dodržať a túto za objednaný Kupón aj uhradiť.
 • V prípade, že Cena bude na základe zmluvnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom pohyblivá, to znamená, že Cena bude závisieť od počtu Zákazníkov, ktorí si Kupón objednajú, Zákazník je povinný uhradiť Cenu, ktorá je v momente objednávky jeho Kupónu aktuálna. Po skončení platnosti Ponuky bude vyhotovené zo strany Prevádzkovateľa Vyrovnanie. Rozdiel medzi konečnou Cenou a Cenou, za ktorú aktuálne Zákazník Kupón objednával, bude Prevádzkovateľom pripísaný na Konto Zákazníka vo forme Kreditu.
 • Zákazník má právo na výber spôsobu, ktorým uhradí určenú sumu na účet Prevádzkovateľa a to nasledujúcimi spôsobmi:
  • Platobná brána – platobná brána je spôsob platby za Kupón priamo na zabezpečenom serveri banky. Zákazník má možnosť uhradiť určenú sumu ihneď, svojou platobnou kartou (typy platobných kariet podporovaných systémom platobnej brány sú zverejnené na IOP Prevádzkovateľa). Peniaze budú pre Prevádzkovateľa rezervované na účte až do doby, kedy prebehne Aktivácia zľavy. Po Aktivácii aktuálnej zľavy budú peniaze prevedené na účet Prevádzkovateľa, o čom bude Zákazník informovaný na poskytnutom emailovom kontakte. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 1 hodiny od prijatia informácie o pripísaní sumy na účet vystaviť Zákazníkovi Kupón.
  • Internet banking – spôsob platby Zákazníka za Kupón prostredníctvom platobného systému jeho banky. Po vyplnení objednávkového formulára je Zákazník automaticky presmerovaný do jeho banky a je mu vytvorená ponuka na platbu. Prihlásením sa na svoj účet a potvrdením platby uhradí určenú sumu s automaticky vytvorenými identifikačnými údajmi (variabilný symbol, špecifický symbol, správa pre prijímateľa, atď.). V prípade, že Zákazník si objednáva Kupón ešte pred termínom kedy bola zľava aktivovaná a táto sa v budúcnosti neaktivuje pre nedostatočný počet Zákazníkov, peniaze ktoré boli prevedené na účet Prevádzkovateľa je povinný Prevádzkovateľ vrátiť späť na účet Zákazníka v plnej sume, z ktorého bola čiastka uhradená a to najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia Ponuky, ak sa preukázateľne so Zákazníkom nedohodol inak.
  • Prevodom na účet, príp. vložením na účet – okamžite po aktivácii Ponuky sú Zákazníkovi odoslané na emailový kontakt údaje pre úhradu za objednaný Kupón. Zákazník je povinný a zaväzuje sa previesť, príp. vložiť určenú sumu na účet Prevádzkovateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení údajov o platbe. V takomto prípade by mala byť suma pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že takto nebude učinené, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vystavenie Kupónu Zákazníkovi. V prípade, že suma bude pripísaná na účet Prevádzkovateľa po termíne stanovenom týmito VOP, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť uhradenú sumu späť na účet Zákazníka, z ktorého boli peniaze zaslané najneskôr do 7 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu predchádzajúceho pravidla, ak sa so Zákazníkom dohodne inak, o čom musí byť písomný záznam v elektronickej podobe (emailová diskusia).
 • Zákazník je povinný dokončiť objednávku až do posledného kroku, ktorým je návrat na hlavnú stránku IOP Prevádzkovateľa, iba v tomto prípade je do nášho systému doručená informácia o úhrade partnerskou bankou a Kupón môže byť Zákazníkovi vystavený.
 • Osoba, ktorá má podozrenie, že jej platobná karta alebo internet banking boli zneužité treťou osobou, je povinná túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má právo pozastaviť plnenie Ponuky ak táto nebola ešte uskutočnená, o čom informuje aj Poskytovateľa. Prevádzkovateľ je povinný na základe dokladu o výsledku policajného vyšetrovania vrátiť pripísanú sumu späť na účet takejto osoby, ak sa s touto osobou nedohodne inak. V prípade, že Kupón už bol u Poskytovateľa uplatnený, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodovú udalosť a sumu uhradenú na jeho účet nie je povinný poškodenej osobe vrátiť.

Článok č. VI. Doručenie kupónu

 • V prípade, že Zákazník zvolil ako spôsob platby platobnú bránu, určená suma bude na účet Prevádzkovateľa pripísaná okamžite po aktivácii zľavy. Zákazník o tom bude informovaný prostredníctvom emailového kontaktu a najneskôr do 1 hodiny od aktivácie Ponuky mu bude doručená informácia, na vopred určený emailový kontakt, o vystavenom Kupóne do jeho vlastného účtu na IOP Prevádzkovateľa, kde si ho bude môcť po prihlásení stiahnuť a vytlačiť.
 • V prípade, že Zákazník zvolí ako spôsob platby Internet banking, informácia o odoslaní sumy na účet Prevádzkovateľa bude Prevádzkovateľovi doručená Zákazníkovou bankou. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 1 hodiny po aktivácii Ponuky a doručení informácie z banky o úhrade, zaslať informáciu Zákazníkovi, na vopred určený emailový kontakt, o vystavení Kupónu do jeho vlastného účtu na IOP Prevádzkovateľa, kde si ho bude môcť po prihlásení stiahnuť a vytlačiť.
 • V prípade, že Zákazník zvolil ako spôsob platby prevod na účet, príp. vklad na účet, bude Zákazníkovi vystavený Kupón najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia informácie o uhradení platby na účet Prevádzkovateľa a to do jeho vlastného účtu na IOP, kde si ho bude môcť po prihlásení stiahnuť a vytlačiť. Informáciu o vystavení Kupónu je povinný Prevádzkovateľ zaslať Zákazníkovi na vopred určený emailový kontakt.

Článok č. VII. Podmienky použitia Kupónu

 • Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude akceptovať Zákazníkmi predložené Kupóny.
 • Zákazník je povinný identifikovať sa Kupónom a odovzdať Kupón Poskytovateľovi za účelom plnenia Ponuky.
 • Každý jeden Kupón obsahuje minimálne tieto údaje:
  • Časové ohraničenie platnosti kupónu,
  • Meno a Priezvisko Zákazníka, príp. tretej osoby, ktorej je Kupón určený,
  • Kód Kupónu,
  • Identifikačný kód (PIN kód),
  • Miesto, kde je možné si Kupón uplatniť (adresa Poskytovateľa).
 • Zákazník je povinný riadiť sa termínmi platnosti Kupónu, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uverejniť v Ponuke a na Kupóne.
 • Zákazník je povinný si Kupón uplatniť v termíne, ktorý je uvedený v Ponuke na IOP Prevádzkovateľa a na vystavenom Kupóne, v opačnom prípade mu zaniká právo na uplatnenie si Kupónu u Poskytovateľa a takisto mu zaniká právo na náhradu a vrátenie poukázanej sumy za Kupón Prevádzkovateľom. V prípade, že nie je zmluvným vzťahom medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom určené inak, vzniká v tomto prípade medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom zmluvný vzťah, na základe ktorého budú finančné prostriedky poukázané Zákazníkom výnosom Prevádzkovateľa. Zmluvný vzťah je uzatvorený na základe súhlasu Zákazníka s týmito VOP.
 • V prípade, že je v Ponuke a na Kupóne Prevádzkovateľom určená povinnosť rezervácie si plnenia Ponuky u Poskytovateľa vopred na konkrétny termínu , je Zákazník povinný sa týmto bodom riadiť, v opačnom prípade mu zaniká právo na uplatnenie si Kupónu u Poskytovateľa a takisto mu zaniká právo na náhradu a vrátenie poukázanej sumy za Kupón Prevádzkovateľom.

Článok č. VIII. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

 • Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať spôsob plnenia poskytnutej Ponuky Zákazníkovi tak, ako bola zverejnená Prevádzkovateľom IOP a to predovšetkým v:
  • Kvalite
  • Rozsahu
  • Spôsobe dodania
  • Pravdivosti
  • Úplnosti,
  s čím súhlasil na základe zmluvnej dohody medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré vznikli pri plnení Ponuky na strane Poskytovateľa, čo berie Zákazník na vedomie a potvrdzuje to svojim súhlasom s týmito VOP.
 • Zákazník si kupuje Kupón dobrovoľne bez nátlaku, je si vedomí toho, že niektoré, ako napríklad adrenalínové Ponuky, sú rizikové a môžu byť životu nebezpečné. Riziko spojené s plnením Ponuky preberá v celej miere na seba. Prevádzkovateľ nenesie absolútne žiadnu zodpovednosť v prípade úrazu alebo akejkoľvek ujmy na strane Zákazníka pri plnení Ponuky, čo Zákazník potvrdzuje svojim súhlasom s týmito VOP.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu Zákazníkom a nie je povinný Zákazníkovi vydať za takto znehodnotený Kupón náhradu. S touto skutočnosťou Zákazník súhlasí, na základe akceptácie týchto VOP.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky , ktoré vznikli na strane Poskytovateľa. Prípadné reklamácie spojené s plnením Ponuky je Zákazník povinný adresovať Poskytovateľovi.

Článok č. IX. Odstúpenie od zmluvy

 • Zákazník má právo najneskôr do 72 hodín od vystavenia kupónu tento reklamovať, dôkazom čoho je písomný záznam formou emailovej komunikácie. Dôvodom reklamácie môže byť predovšetkým:
  • Nesprávne uvedené identifikačné údaje Zákazníka, príp. osoby, pre ktorú je Kupón určený,
  • Nesprávne uvedené údaje o Poskytovateľovi,
  • Nesprávne uvedené údaje o mieste Plnenia Ponuky,
  • Príp. iné skutočnosti, ktoré je Zákazník povinný v reklamácii popísať.
 • Prevádzkovateľ IOP je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie Zákazníkom sa k reklamácii vyjadriť, v prípade uznania chyby na strane Prevádzkovateľa najneskôr na 4. deň po doručení reklamácie svoju chybu napraviť a Zákazníkovi doručiť správny Kupón.
 • V prípade, že Prevádzkovateľ nie je schopný svoju chybu napraviť do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie, má Zákazník právo vymáhať poukázanú sumu od Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ je povinný poukázanú sumu Zákazníkovi vrátiť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia takejto požiadavky Zákazníkom. Prevádzkovateľ a Zákazník sa v prípade reklamácie môžu dohodnúť aj na inom plnení, dôkazom čoho je emailová komunikácia medzi Prevádzkovateľa Zákazníkom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na stiahnutie zverejnenej Ponuky na IOP bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, ako náhle to uzná za vhodné. Zákazníkmi poukázané sumy za objednávku Kupónov v stiahnutej Ponuke, je Prevádzkovateľ povinný vrátiť späť na účet Zákazníka do 7 pracovných dní od stiahnutia Ponuky z IOP www.jozko.sk iba v prípade, že tieto ešte neboli u Poskytovateľa uplatnené.
 • V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok č. X. Zodpovednosť za obsah IOP www.jozko.sk

 • Prevádzkovateľ IOP nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah IOP, okrem obsahu ktorý sám vytvoril.
 • Prevádzkovateľ IOP nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť údajov zverejnených v Ponuke, ktoré odkazujú predovšetkým na pôvodnú cenu za Ponuku pred zľavou, kvalitu poskytovanej Ponuky Poskytovateľom, ani za obsah stránok Poskytovateľa, na ktoré odkazujú linky v Ponuke zverejnenej na IOP.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah diskusie medzi Zákazníkmi, prípadne návštevníkmi IOP.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie akéhokoľvek obsahu z diskusie na IOP, bez predošlého upozornenia používateľov IOP a bez dodatočného vysvetlenia. A to najmä v prípadoch porušovania zákonov platných na území Slovenskej Republiky, vulgárneho vyjadrovania alebo pohoršovania ostatných návštevníkov IOP, príp. odkazovania na stránky, ktoré môžu poškodiť záujmy a dobré meno Prevádzkovateľa.

Článok č. XI. Odstávky systému

 • Prevádzkovateľ má právo na okamžité odstavenie IOP bez predchádzajúceho upozornenia a dodatočného vysvetlenia, v prípade že to uzná za vhodné a za účelom údržby systému.
 • Prevádzkovateľ má právo na pozastavenie poskytovania služieb na IOP na akúkoľvek dlhú dobu, bez predchádzajúceho varovania a udania dôvodu.

Článok č. XII. Ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobnych udajov sa riadi Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlase s nariadením EÚ 2016/679.Spoločnosť Alpha shop sro, prevádzkovateľ internetového portalu www.jozko.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č18/2018Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Alpha shop sro. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretej osobe bez súhlasu kupujúceho. Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@jozko.sk .Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté www.jozko.sk pre marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že klikne na tlačidlo odhlasit priamo v reklamnej ponuke ( newsletteri) alebo o to poziada emailom na info@jozko.sk. Dohľad nad ochranou vykonáva Úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov.

Článok č. XIII. Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VOP používania služieb, bez predchádzajúceho upovedomenia s tým, že všetky zmeny budú umiestnené pre používateľov na stránkach IOP www.jozko.sk. Používaním služieb IOP www.jozko.sk súhlasia s podmienkami používania služieb. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia VOP.
 • Zákazník, a takisto používateľ IOP súhlasia s tým, že ich registrované emailové adresy a kontá na FACEBOOKu môžu byť Prevádzkovateľom použité na zasielanie informačných materiálov o Ponukách zverejnených na IOP Prevádzkovateľa. Ďalej súhlasia s tým, že Prevádzkovateľ kontakty využíva predovšetkým pre svoje marketingové účely, tvorbu databázy Zákazníkov, ktorí si Kupón objednali, takisto za účelom vedenia účtov Zákazníkov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Prevádzkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zákazník s týmito podmienkami dobrovoľne súhlasí, dôkazom čoho je akceptácia týchto VOP, a takisto akceptácie aplikácie vytvorenej Prevádzkovateľom na stránke www.facebook.com, na znak čoho ju potvrdí. Zákazník má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to zaslaním emailu na adresu info@jozko.sk, v prípade FACEBOOK aplikácie priamo na stránke www.facebook.com alebo takisto zaslaním emailu na adresu info@jozko.sk. Prevádzkovateľ je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Zákazník má právo svoje rozhodnutie kedykoľvek odvolať, čo musí Prevádzkovateľ akceptovať.
 • Zmluvné vzťahy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom vo VOP neupravené, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov..
 • Zákazník, ako aj registrovaný návštevník IOP súhlasia, že všetky uvedené údaje poskytnuté pri registrácii sú úplne, presné, pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny, sú povinný túto skutočnosť v najskoršom možnom termíne oznámiť Prevádzkovateľovi.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.10.2018

 

Doprava zdarma

Pri objednávkach nad 100,- Eur

Garancia vrátenia peňazí

Pri reklamáciach do 14 dní.

Bezpečné platby

Platobná brána GoPay

Newsletter

Príhlaste sa pre odber noviniek a budete vždy informovaný o nových zľavách.

Používaním stránok jozko.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť.

Zistiť viac