zavrieť

Jozko.sk

Jozko.skNávštevou webu www.jozko.sk potvrdzujete, že ste si vedomí všetkých nižšie uvedených skutočností a podľa týchto skutočností budete postupovať. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle navštíviť alebo užívajú www.jozko.sk a nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

Autorské a vlastnícke práva

Prevádzkovateľ a majiteľ internetových stránok www.jozko.sk je spoločnosť Jožko.sk, s. r. o. Tomášiková 35, 040 01 Košice zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiely Sro vložka 29695/V (ďalej len "prevádzkovateľ"). Vlastník portálu v súlade so zák. č 121/2000 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a práve o zmene niektorých zákonov je oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Obsah stránok nemožno uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu vlastníka.

Používanie webu jozko.sk

Prístup a používanie stránok www.jozko.sk je bezplatné. Prevádzkovateľ však nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy či ponúkané výhody u svojich partnerov. Len o zľave informuje a prezentuje. Návštevník zároveň užíva naše stránky na vlastné riziko. Ak však spôsobí technickú poruchu stránok alebo systémov, ktoré prenášajú stránky k tomuto návštevníkovi aj iným osobám, tento návštevník zodpovedá za všetky záväzky, náhrady a výdavky vzniknuté v dôsledku takejto poruchy.

Zodpovednosť a práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, užitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na týchto stránkach. Vyššie uvedené zahŕňa škody za chyby, opomenutie, prerušenie, poruchy, oneskorenie, počítačové vírusy, stratu zisku alebo stratu dát návštevníka, neoprávnený prístup k prenosom a dátam návštevníka a ich zmeny, ako aj za ďalšie hmotné i nehmotné straty. Všetky informácie na portáli sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ sa taktiež zrieka akýchkoľvek záruk, že materiál uvedený na www.jozko.sk je nezávadný, že prístup na web bude neprerušený, bez závad a stránky budú bezpečné. Vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup návštevníka na svoje stránky alebo k ich časti.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj,
Vrátna 3, 043 79, Košice

Prepojenie na tretie subjekty

Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.jozko.sk z iných zdrojov, ktoré sú však uvedené alebo má právo ich uverejniť. Naopak, kliknutím na niektoré odkazy je možné tieto stránky opustiť. Webové prezentácie iných subjektov, na ktoré portál odkazuje, nie sú pod kontrolou prevádzkovateľa, a ten preto nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Jozko.sk zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom www.jozko.sk .

Úpravy v pravidlách používania stránok

Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek vykonávať zmeny týchto pravidiel zverejnením ich upravenej verzie na týchto stránkach. Návštevníci sú zodpovední za pravidelné sledovanie všetkých vykonaných zmien týchto pravidiel. Ak budete stránky po vykonaní zmien aj naďalej používať, zmeny prijímate. Ak so zmenami nebudete súhlasiť, stránky pre Vás nie sú určené a nepoužívajte ich.

Právne predpisy Slovenskej republiky

Prevádzkovateľ webu spoločnosť Jožko.sk, s. r. o. má sídlo v Slovenskej republike a taktiež tieto stránky sú prevádzkované zo Slovenskej republiky. Tieto pravidlá a používanie stránok sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Samozrejmosťou je prístup na portál zo všetkých miest sveta, stránky však vyhovujú právnym požiadavkám Slovenskej republiky. Ak niektoré z materiálov uvedených na týchto stránkach alebo ich užívanie sú v rozpore s právnymi predpismi krajiny príslušného návštevníka platnými v dobe uskutočnenia prístupu, potom stránky nie sú pre tohto návštevníka určené.

Podmienky predaja

Vykonaním objednávky nám dávate súhlas zakúpiť pre Vás poukaz na vybranú službu alebo tovar podľa podmienok uvedených nižšie. Zakúpený poukaz je vymeniteľný za tovar či služby poskytované dodávateľom služieb ("Poskytovateľ služieb"). Poskytovateľ, nie portál jozko.sk, je plne zodpovedný za príjem poukazu, ktorý ste si zakúpili. Jozko.sk iba predáva poukaz, ktorý môže byť využitý na získanie služieb od dodávateľa.

1. Podmienky použitia pre poukazy na stravovacie služby

Pre túto sekciu, Reštaurácia je považovaná za poskytovateľa služieb, ktorý ponúka vo svojej prevádzke jedlo a pitie k dispozícii aj výmenou za poukazy jozko.sk

  • Podmienky používania zľavového kupónu sú vytlačené priamo na ňom.
  • Zákazník sa v dobe nákupu zaväzuje k ich dodržaniu.
  • Poukážka nemôže byť použitá na zaplatenie sprepitného, daní a nebude vrátený zvyšok jej hodnoty, pokiaľ nie je uvedené inak.
  • Ani jozko.sk, ani reštaurácia nie sme zodpovední za stratené alebo ukradnuté poukazy alebo referenčné číslo poukazu.

Ak premeníte zľavový kupón za nižšiu než jeho pôvodnú hodnotu, nemáte nárok na kredit, peniaze alebo nový zľavový kupón, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

2. Platobné podmienky

Platbu je možné vykonať Platbou kartou (Kupón obdržíte ihneď), Bankovým prevodom (Kupón obdržíte do 2 – 3 dní) alebo Platba v hotovosti (Rozumie sa vklad v banke a kupón obdržíte do 1 dňa).

3. Podmienky a pravidlá pre poukazy poskytovateľov nestravovacích služieb

Použitie poukazu sa môže vzťahovať k produktom predávaným poskytovateľom a nemôže sa vzťahovať na baliace či prepravné poplatky. Limitovaný jeden (1) poukaz na použitie. Iba jeden poukaz môže byť použitý pri objednávke, pokiaľ nie je špecifikované inak poskytovateľom.

  • Podmienky používania zľavového kupónu sú vytlačené priamo na ňom. Zákazník sa v dobe nákupu zaväzuje k ich dodržaniu.
  • Ani jozko.sk, ani obchodník nie sme zodpovední za stratené alebo ukradnuté poukazy alebo referenčné číslo poukazu. Pokiaľ premeníte zľavový kupón za nižšiu než jeho pôvodnú hodnotu, nemáte nárok na kredit, peniaze alebo nový zľavový kupón, pokiaľ to nevyžaduje zákon.
  • Tovar do zahraničia nezasielame.

4. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné, musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod). Peniaze sú zasielané iba bankovým prevodom.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá v prípade zmlúv na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia.

5. Ďalšie Pravidlá a Podmienky použitia pre všetky produkty na jozko.sk

Všetky zľavové kupóny jozko.sk sú reklamné poukazy, ktoré sú ponúkané zákazníkom pod ich nominálnu hodnotu a vzťahujú sa na ne Pravidlá a podmienky použitia jozko.sk a spolupracujúcich reštaurácií alebo obchodníkov. Obchodník je predajcom produktov alebo služieb, ktoré si kupujú.

Držiteľom a emitentom poukazov pre stravovacie služby je reštaurácia. Držiteľ a eminent poukazov pre nestravovacie služby je obchodník. Ako držiteľ a eminent poukazu, reštaurácia alebo obchodník sú plne zodpovední za všetky zranenia, choroby, škody, pohľadávky, záväzky vzniknuté vo vzťahu k zákazníkovi, spôsobené úplne alebo čiastočne reštauráciou alebo obchodníkom.

6. Reklamácie

Adresa pre zasielanie reklamácií: Jožko.sk, s. r. o., Tomášikova 35, 040 01, Košice alebo e-mailom na info@jozko.sk a taktiež telefonicky na +420 055 202 89 40 alebo osobne Jožko.sk, s. r. o., Tomášikova 35, 040 01 Košice. Pre uplatnenie reklamácie odporúčame dodať: daňový doklad (faktúru), popis závady a kontakt na Vás. Pre uplatnenie reklamácie odporúčame dodať: daňový doklad (faktúru), popis závady a kontakt na Vás.

Peniaze za reklamovaný tovar zasielame bankovým prevodom do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru. Beh lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že sme neobdržali všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.)

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spodné prádlo z hygienických dôvodov nevymieňame.

Vaše podnety a sťažnosti môžete poslať na adresu Jožko.sk, s. r. o., Tomášikova 35, 040 01, Košice alebo e-mailom na info@jozko.sk a taktiež telefonicky na +420 055 202 89 40 alebo osobne Jožko.sk, s. r. o., Tomášikova 35, 040 01 Košice.